Konkurs za posao u Domu zdravlja Zenica, više radnih mjesta!

Traženo zanimanje: 1.VSS/VŠ sestra za njegu u zajednici 2. SSS sestra za njegu u zajednici 3. Medicinska sestra/tehničar 4. Medicinski laborant

Završena škola / fakultet POTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA

Mjesto rada (općina) JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA Ul. fra Ivana Jukića br.2, Zenica Na osnovu odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 2/24.), odredbi Pravila o postupku prijema u radni odnos u JU „Dom zdravlja“ Zenica br. OU-01-59-50907/24. od 14.02.2024. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. PP-03-137-69992/24. od 26.03.2024. godine, raspisuje se sljedeći J A V N I O G L A S za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme JU „Dom zdravlja“ Zenica ima potrebu za zapošljavanjem 4 (četiri) radnika i to 3 radnika na neodređeno vrijeme i 1 radnika na određeno vrijeme. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: -da su državljani Bosne i Hercegovine, što se dokazuje dostavljanjem Uvjerenja o državljanstvu, -da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju, a što se dokazuje dostavljanjem originalnog Ljekarskog uvjerenja i originalne Sanitarne knjižice. Dokaz iz prethodnog stava ovog Javnog oglasa, dostavit će kandidati koju budu izabrani na Javnom oglasu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos. Ostali uslovi za objavljena radna mjesta su sljedeći, i to: 1.VSS/VŠ sestra za njegu u zajednici u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Posebni uslovi: -Prvi ciklus bolonjskog studija 180 ECTS bodova ili VŠ VI/ 1, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenom fakultetu ili višoj školi; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore, položen vozački ispit B kategorije, što dokazuje dostavljanjem kopije vozačke dozvole. Opis poslova: -VSS ili VŠ sestra za njegu u zajednici radit će u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja\” Zenica. Izbor kandidata vrši se putem pismenog i usmenog ispita. 2. SSS sestra za njegu u zajednici u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Posebni uslovi: -SSS medicinska sestra/tehničar, što dokazuje dostavljanjem diplome o Medicinskoj školi; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore i položen vozački ispit B kategorije, što dokazuje dostavljanjem kopije vozačke dozvole. Opis poslova: -sestra za njegu u zajednici radit će u Ambulantama porodične medicine i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Izbor kandidata vrši se putem intervjua. 3. Medicinska sestra/tehničar u Službi za zdravstvenu zaštitu djece – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Posebni uslovi: -SSS medicinska sestra/tehničar, što dokazuje dostavljanjem diplome o Medicinskoj školi; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore Opis poslova: -Medicinska sestra/tehničar radit će u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Izbor kandidata vrši se putem intervjua. 4. Medicinski laborant u Službi za laboratorijsku dijagnostiku primarnog nivoa — 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 1 mjeseca. Posebni uslovi: -SSS laborant, što dokazuje dostavljanjem diplome o završenoj školi; položen stručni ispit, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o položenom stručnom ispitu; licenca za samostalan rad što dokazuje dostavljanjem licence nadležne komore. Opis poslova: -Medicinski laborant radit će u Službi za laboratorijsku dijagnostiku primarnog nivoa i obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja\” Zenica. Izbor kandidata vrši se putem intervjua. Prijave na javni oglas koje moraju biti vlastoručno potpisane sa kopijom tražene dokumentacije podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, sa kratkom biografijom, adresom, e – mail adresom i kontakt telefonom i mobitelom kandidata, preporučeno putem pošte ili na protokol JU „Dom zdravlja\” Zenica, na adresu: JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA” ZENICA Ul. fra Ivana Jukića br. 2 ZENICA sa naznakom — Prijava na Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem – NE OTVARAJ! Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava kandidata koje ne budu sadržavale na koverti ime i prezime kandidata sa tačnom adresom, kao i naznaku na koju poziciju se kandidati prijavljuju na predmetnom Javnom oglasu, smatrat će se neurednim i bit će odbačene. JU „Dom zdravlja\” Zenica nije u obavezi da vrati dokumentaciju, koja se prilaže uz prijavu. Jedna prijava u zatvorenoj koverti odnosi se samo na jednu poziciju u Javnom oglasu. Ukoliko kandidat konkuriše na više pozicija na Javnom oglasu potrebno je ispuniti novu prijavu i dokumente dostaviti u drugoj zatvorenoj koverti za svaku poziciju posebno na koju se prijavljuje. Prijava kandidata koji ne postupi po ovom rješenju u Javnom oglasu, bit će odbačena. JU „Dom zdravlja\” Zenica nije u obavezi da vrati dokumentaciju, koja se prilaže uz prijavu. Kandidati će putem e-mail adrese, dostavom skenirane obavijesti biti obaviješteni o terminu za održavanje pismenog i usmenog stručnog ispita i intervjua najmanje pet dana prije održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita i intervjua. Obavijest o terminu za pismeni i stručni ispit i intervju bit će postavljena i na web stranici i oglasnoj tabli JU „Dom zdravlja\” Zenica. Za kandidate koji ne pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu i intervjuu, utvrdit će se da su odustali od prijave za zaposlenje. Izbor kandidata za radna mjesta sa visokom stručnom spremom zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu, a za kandidate sa srednjom stručnom spremom zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu. Kandidatima se napominje da obrate pažnju da moraju imati licence nadležne komore da bi mogli učestvovati u postupku i zasnovati radni odnos u JU „Dom zdravlja\” Zenica, u skladu sa rješenjem iz člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence („Službene novine Federacije BiH\” br. 82/13.). Kandidati koji budu izabrani da rade u JU „Dom zdravlja\” Zenica, dostavit će uz izjavu o prihvatanju zaposlenja i originalnu ili ovjerenu dokumentaciju predatu na predmetni Javni oglas, a čija ovjera nije starija od 6 mjeseci. Integralni tekst Javnog oglasa bit će objavljen na web stranici JU „Dom zdravlja“ Zenica i Grada Zenica, a u dnevnim novinama objavit će se obavijest o javnom oglasu. Informacije se mogu dobiti putem telefona — 032/248-820.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala