Nakon pisma iz OHR-a // U USK-a pokrenuta revizija zakona i propisa o državnoj imovini

S ovim procesom USK-a je prvi kanton u FBiH koji je pokrenuo rješavanje pitanja državne imovine i u većem bh. entitetu, a nakon što je Ustavni sud BiH ranije ustanovio da nekoliko zakona entiteta RS kojima se uređuje pitanje državne imovine i javnih dobara nisu u saglasnosti s Ustavom BiH

Premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Mustafa Ružnić naložio je svim nadležnim institucijama u USK-a da u roku pet dana izvrše detaljnu analizu i dostave Vladi USK-a pregled svih propisa za koje je utvrđeno da podliježu preispitivanju, odnosno usaglašavanju s presudama Ustavnog suda BiH, a vezano za uređenje pitanja državne imovine i javnih dobara, piše fokus.ba.

Na ovaj način premijer Ružnić odgovorio je na prošlosedmično pismo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta u kojem je premijer Ružnić pozvan da USK “pokrene proces revizije postojećih zakona i propisa koji se odnose na različite kategorije državne i javne imovine u USK”.

Faksimil pisma koje je premijer USK-a uputio nadležnim kantonalnim institucijama i OHR-u

Inače, svi kantoni u FBiH morat će uskladiti zakonodavni okvir s presudama Ustavnog suda BiH, a koji je ranije ocijenio za nekoliko zakona entiteta RS kojima se uređuje pitanje državne imovine i javnih dobara da nisu u saglasnosti s Ustavom BiH. Iz tih presuda jasno proizilazi da “samo država BiH može raspolagati državnom imovinom”, te će takve odluke morati provesti i kantoni, ali i Federacija ukoliko u zakonima i propisima država nije jasno precizirana kao titular državne imovine.

ROK 60 DANA

Nalogom nadležnim institucijama u USK-a da postupe shodno molbi iz Schmidtovog pisma USK-a je prvi kanton u FBiH koji je pokrenuo rješavanje pitanja državne imovine i u kantonima.

Ružnić je dopis u kojem precizira šta je neophodno da učine nadležne institucije u USK-a, osim njima, uputio i Uredu visokog predstavnika u BiH.

– Shodno tome kako organi uprave iz okvira svoje nadležnosti iniciraju i predlažu Vladi USK-a nacrte i prijedloge zakona, neophodno je da u roku 60 dana predložite izmjene i dopune istih u skladu s principima sadržanim u relevantnim odlukama Ustavnog suda BiH .Budući da je ured za zakonodavstvo Vlade USK-a u obavezi da daje stručna pravna mišljenja sa stanovišta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom o nacrtima, prednacrtima zakona ,drugih propisa i općih akata koja na prijedlog Vlade USK-a donosi Skupština USK-a neophodno je da u toku preispitivanja zakona isti konsultirate. Također, u duhu pozitivne prakse i saradnje s Direkcijom za evropske integracije kao stalnim, samostalnim i stručnim tijelom Vijeća ministara BiH koje je nadležno za koordiniranje procesa i aktivnosti izrade propisa i usaglašavanja zakonodavstva s acquise-em, kao i s ostalim međunarodnim organizacijama, molimo da u slučaju iskazane potrebe navedene kontaktirate kako bi ispitivani zakoni bili usaglašeni s direktivama Evropske unije – navodi se u pismu koje je premijer USK-a Mustafa Ružnić uputio svim ministarstvima u Vladi USK-a, Komisiji za koncesije, Kantonalnom pravobranilaštvu i Uredu za zakonodavstvo Vlade USK-a.

Podsjećamo, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt u svom pismu premijeru Ružniću naveo je da je Odlukom Ustavnog suda BiH u predmetu br. U-1/11 od 13. jula 2012. godine utvrđeno da je država BiH titular cjelokupne državne imovine i da ima isključivu nadležnost da to pitanje uređuje putem odgovarajućih zakona koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Dodatne odluke u kojima se ponavljaju ovi temeljni pravni principi uslijedili su u februaru 2020. godine (predmet br. U-8/19 u vezi sa članom 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS i predmet br. U-9/19 u vezi sa Zakonom o unutrašnjoj plovidbi RS) te u septembru 2021. godine (predmet br. U-4/21 u vezi sa Zakonom o šumama RS.

OBAVEZA SVIH NIVOA VLASTI

Inače, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt osujetio je pokušaj vlasti RS da državnu imovinu prebaci na taj entitet.

On je 12. aprila ove godine donio nalog o obustavi primjene Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti Republike Srpske, te je proširio i zabranu raspolaganja državnom imovinom kako bi je uskladio s tumačenjem Ustavnoga suda datim u relevantnim odlukama.

– Ovom odlukom jasno se daje do znanja da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom odnosno uređivati vlasništvo nad državnom imovinom, što se primjenjuje na sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini. Pitanje državne imovine ne može se riješiti jednostranim mjerama, već samo procesom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Više puta sam nudio pomoć da se problem riješi na zakonit način- naveo je ranije visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala